Congratulation to Mr Dharmendra Ram Selected in Indian Railway Department

|

welcome to all Students

|

Congratulation to Mr Anuj Thakur Selected in Indian Navy Department.

|

Congratulation to Mr JITENDRA YADAV Selected in Indian Army as “Army GD Engineer”

|

Celebrating 9 Years (Estd : Feb 2012) of Successful Completeness

 • Call Now:

  02632-224530, +91-7405124531

 • Mail Us:

  newkcavalsad@gmail.com

 •                          GPSC Syllabus

   

  SUBJECT CODE: 01 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  PAPER – I : િવષય: Ȥજરાતી વબ½લ ƨકŽલ
  
  Ȣુલ Ȥણ : ૭૫                   સમય : 45 િમિનટ
  
  (૧)   ગČાથ½˴હણ (Comprehension)
  
  (૨)   કહવતો (Proverbs)
  
  (૩)   Įˆઢ̆યોગો (Idioms)
  
  (૪)   સમાનાથ˜ શƞદો (Synonyms)
  
  (૫)   િવĮƚધાથ˜ શƞદો (Opposite words/Antonyms)
  
  (૬)   જોડણી (Spelling)
  
  (૭)   અલકાર (Figure of speech)
  
  (૮)   સમાસ
  
  (૯)   શƞદસȺહો માટ° સામાિસક ક° પાˆરભાિષક શƞદો
  ૧૦)   સિધ – જોડો અને છોડો
  
  (૧૧)  છદં
  
  (૧૨)  વાð Ƀ‹ƚધ
  
  (૧૩)  સાˆહƗયકાર અને Ȣૃિત / ˴થં
  
  
  SUBJECT CODE: 01 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  PAPER – I : English
  
  Total Marks: 75                            Duration: 
  45 Minutes
  
  I. Grammar and Usage
  
  •    Article, pronoun, adjective, preposition, conjunction and questions tag
  
  •    Verb and tense; agreement between subject and verb; gerund, participle
  
  •    Modal auxiliaries; usage of can, may, could, should, etc.
  
  •    Use of some, many, any, few, a little, since and for
  
  •    Active and passive voice
  
  •    Degrees of adjectives
  
  •    Common errors of usage
  
  Candidate’s proficiency will be tested by questions on detection of errors in 
  usage, or
  selection of grammatically correct sentence from a set of four alternative 
  constructions
  or similar design considered appropriate.
  
  II. Verbal Skills and Word Power
  
  •    Vocabulary
  
  •    Idioms and common phrases
  
  •    Spellings
  
  •    Homonyms, synonyms and antonyms, commonly confused words
  
  Candidate’s skill set may be tested by direct questions on synonyms and 
  antonyms or
  bye the task of completing one or more sentences where some words may be 
  omitted by
  design. Word analogies may also be used to test skill in the area.
  
  III.  Comprehension
  
  Reading Comprehension of Standard English passages of general interest is 
  tested by
  means of main idea, factual, exceptions, assumption, inference and further 
  application
  questions – just to mention some familiar types.
  
  The candidate may be asked to contrast and compare statements of different 
  positions
  on the same subject. The candidate may be asked to reassemble small 
  passages from
  given sentences in a jumbled sequence.
  
  
  SUBJECT CODE: 02 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  
  PAPER – II : તાˆકક કસોટŽ (GUJARATI MEDIUM)
  
  ȺƉયƗવે સƉયાƗમક નˆહ તેɂુ તક½ શાĘ      ( Reasoning mainly Non–Quantitative)
  
  Total Marks:  75 MARKS                    Duration: 45   
  Minutes
  
  
  ૧   ‡ચ́ાƗમક તક½ ( અરŽસામાં અને પાણીમાં પડતાં ̆િત‡બ„બ, આȢૃિતની પસદગી, અȵȿ
  
  ̆ǽનો )
  
  ુપતા દશા½વતા
  
  
  ૨   તક½ માં ȹિમિતની Ʌઝૂ
  ર°ખા Ďારા અથ½ઘટન )
  
  ( આȢૃિતઓની ગણના, ‡બનસƉયાƗમક ચાટ½ ȵું અથ½ઘટન, ઢોળાવ અથવા આડŽ
  
  ૩   સક°ત ( Coding ) અને તેનો ઉક°લ ( Decoding )
  
  ૪   તક½ શાĘની ȹિમકા (Assumptions, Premises and Conclusions) ( ધારણા, િવધાન 
  અને તારણ)
  
  
  ૫   વેન આȢૃિતઓ અને અȵમ
  
  ેય (Syllogism)ની સમƨયા – અȵમ
  
  ેયના િનયમો , િવરોધાભાસ
  
  ૬   સƗયȵું કોƧટક - જોડાણ (Conjunction) અને શરતો (Conditions) ȵું અથ½ઘટન .
  
  ૭   સƗયની મા́ા, યોƊય કાય½વાહŽ (Degree of Truth, Courses of Action)
  
  ૮   િવિવધ પˆરŠƨથિતમાં ઉક°લ ( Analytical Reasoning ) – ȩુથ પસદગી , બેઠક ƥયવƨથા 
  ,
  
  અȵɅ‡ચ વ.ની પસદગીનો સમાવેશ થતી હોય તેવી રમતો .
  
  ૯   ȤણધમҴ શોધવાનો ̆ǽનો
  
  ૧૦  ̆માણ ( Magnitude ) ની ȱલના
  ૧૧  ˆદશા િવષયક ̆ǽનો
  
  ૧૨  ȢુȬુંબ િવષયક ̆ǽનો
  
  િવવેચનાƗમક તક½ :
  
  ૧૩  કાય½ અને કારણ : િવવેચનાƗમક તક½ નો પાયો
  
  ૧૪  તાˆકક ȹલો : અતાˆક‘ક દલીલોની ઓળખ
  
  ૧૫  િવવેચનાƗમક તક½ Ďારા ̆ǽનોના ઉક°લ
  
  તક½ બć િનણ½ય લેવાની ëમતા :
  
  ૧૬   િવિશƧટ પˆરŠƨથિતમાં િનણ½યો લેવાની ëમતા
  ૧૭   સનદŽ સેવામાં િનણ½ય લેવાની ëમતા
  
  ૧૮   Ʌશાસન અને ડહાપણભયા½ િનણ½યો લેવાની Ʌઝૂ
  
  
  SUBJECT CODE: 02 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  
  PAPER - II : Reasoning (Mainly Non-Quantitative)  (ENGLISH MEDIUM)
  Total Marks: 75 MARKS                     Duration: 45 
  Minutes
  
  1     Pictorial Reasoning – Mirror and Water Images, Selection of Figures, 
  Analogy
  Questions.
  
  2     Geometric Perception – Counting Of Figures, Folding Of Papers, 
  Interpretation of
  Non – Quantitative Charts, Interpretation of Slope, Cube Cutting etc.
  
  3     Coding & Decoding
  
  4     Introduction to Logic - Assumptions, Premises and Conclusions
  
  5     Venn Diagram & Syllogism Problems – Rules of Syllogism , Concept of
  Contradiction
  
  6     Truth Table – Interpretation of Condition and Conjunctions etc.
  
  7     Degree of Truth & Courses of Action
  
  8     Games Involving Selection of Group, Sitting Arrangement, Scheduling 
  Etc.
  
  9     Attribute Search Problems
  
  10    Magnitude Comparison Of More Than Two Entities
  
  11    Direction Problems
  
  12    Family Related Problems
  
  Critical Reasoning
  
  13   Cause And Effect As Foundation Of Critical Reasoning
  
  14   Fallacies: Avoiding Invalid Arguments
  
  15   Solving Critical Reasoning Questions
  
  Logical Decision Making
  
  16    Decision Making Under Specific Conditions
  
  17    Decision Making In Government Services
  
  18    Decision Making For Good Governance
  
  
  SUBJECT CODE: 02 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  
  PAPER – II: ગણતરŽ સબિધત ëમતા (Quantitative Ability)
  
  (GUJARATI MEDIUM)
  
  Total Marks: 75 MARKS                      Duration : 45 
  Minutes
  
  1.   સƉયા ƥયવƨથા ( ȩુદા ȩુદા ̆કારની સƉયાઓ, િવભાԌયતાȵું પરŽëણ, Ȥણનફળમાં એકમની
  સƉયા, શેષ )
  
  2.   વગ½, વગ½Ⱥળ અને ઘન
  
  3.   અિવભાԌય સƉયાઓ, અવયવો અને ȤȿુĂમ સાધારણ અવયવ અને લȥĂમ સાધારણ અવયવ
  
  4.   દશાશ અવયવ
  
  5.   ̆માણ, ˆહƨસો અને ચલ
  
  6.   ́ણનો િનયમ અને સાકળનો િનયમ
  
  7.   ભાગીદારŽ
  
  8.   ટકાવારŽ ( ચલ સબિધત સમƨયાઓ )
  
  9.   બીજગ‡ણતની ȹિમકા ( BODMAS – કાનાભાȤવઓ – િવ‡ચ́ ̆તીકોની સરળ સમȩુતી )
  
  10.  રµ ‡ખક સમીકરણ ( એ ક° બે ચલમાં )
  
  11.  Әમર સબિધત ̆ǽનો
  
  
  12.  સર°રાશ યા મƚયક, મƚયƨથ અને બɆલક, ભાˆરત સર°રાશ
  
  13.  કાત±‡ઝયન યામ પćિત ( બે ‡બ„ȳુ ઓ વƍચેȵું Ӕતર, િવભાજȵું Ʌ́
  
  , સાદાં િવƨતાર ëે́ )
  
  
  14.  ઘાત અને ઘાતાક
  
  ( ˆ̃પદŽય અ‡ભƥયŠƈતમાં વગ½ અને ઘન સબ
  
  િધત Ʌ́ો, અવયવો, ˆ̃પદŽય
  
  અ‡ભƥયŠƈતનાં પારƨપˆરકો, કરણી તથા તેનો ઉક°લ અને સરખામણી )
  
  15.  નફો અને ȵકસાન ( નફાનો ગાળો, ˲િમક વળતર, ખોટાં માપ - તોલના ઉપયોગ Ďારા 
  મેળવાતો
  લાભ )
  
  16.  િમ̒ણ અને એ‡લગેશન ( સȻƈત િમ̒ણ, ȶનરાવિતત ભેળસેળ )
  
  17.  સાȳુ ં અને ચ˲ɂć ƥયાજ ( અસરકારક ƥયાજદર, સમાન હƜતા )
  
  18.  સમય અને કાય½ ( કાય½ અને વેતન, પાઇપ અને ટાકŽ )
  
  19.  સમય અને Ӕતર ( સાપેë ગિત, ˼°ન નાવ અને ƨટŽમર સબિધત ̆ǽનો )
  
  20.  ગણનો િસćાત ( ગણતરŽȵું Ʌ́ )
  
  21.  ગણતરŽ, ˲મચય અને સચય ( ȶનરાવિત  ˲મચય, ˲મચય અને સચયȵું પાયાȵું Ʌ́ )
  
  
  22.  સભિવતતાનો િસćાત
  સભિવતતાઓ )
  
  ( ȶરક ઘટનાઓ, ƨવત́
  
  ઘટનો, ઉમેરવાનો િસćાત
  
  , ભૌિમિતક
  
  23.  અસમાનતા (́ણ ચલ Ʌધી ƛȻનતમ અને મહĂમ Ⱥƣય શોધવાની પćિત )
  
  
  24.  વગા½Ɨમક સમીકરણ – એક ચલમાં ( વગ½ની લાë‡ણƈતાઓ, સમીકરણ હલ કરવામાં અવયવની
  પćિતઓનો ઉપયોગ )
  
  25.  ̒ેણી અને ̒ેઢŽ ( સમાતર ̒ેણી ( AP ) ની n સƉયાના સરવાળા, ȤણોĂર ̒ેણી (GP) ની 
  n
  
  સƉયાના સરવાળા, અિનિĔત ȤણોĂર ̒ેણીના સરવાળા, સમાતર તેમજ ȤણોĂર (AP & GP)
  
  સȻƈત ̒ેણીના સરવાળા )
  
  26.  ર°ખા, ȣણા, િ́કોણ, ચȱƧકોણ ( સામાƛય ભૌિમિતક આȢૃિતઓ, સાદŽ ક° ́ાસી સમાતર 
  ર°ખાઓના
  
  ȤણધમҴ, િ́કોણની સાપેë બાȩુઓના માપનના ȤણધમҴ, પાયથાગોરસȵું ̆મેય, ચȱȹજ½ ,
  
  
  લબગોળ, સમાતર બાȩુ ચȱƧકોણ, સમȹજ
  
  27.  વȱળ½ુ
  
  ચȱƧકોણ )
  
  28.  ëે́ફળ અને પˆરિમિત ( લબચોરસ, િ́કોણ, વȱળ½  વગેર° )
  
  29.  જƘથો અને સપાટŽનો િવƨતાર ( છ સમાતર બાȩુ ધરાવતો ઘન, ઘન િસ‡લƛડર , શȢં ુ 
  આકાર,
  
  ગોળાકાર )
  
  30.  જƘથાƗમક ȱલના ( ગા‡ણિતક, બીજગ‡ણતક, ભૌિમિતક )
  
  31.  ક°લેƛડર ( પચાગં  )
  
  32.  ઘˆડયાળ
  
  33.  ̆વેગ
  
  34.  સƉયાઓની ̒ેણી
  
  35.  ઝડપી ગણતરŽથી માˆહતીȵું અથ½ઘટન
  
  36.  માˆહતીȵું અથ½ઘટન ( Data interpretation )
  
  37.  માˆહતીની પયા½Ɯતતા ( Data sufficiency )
  
  
  SUBJECT CODE: 02 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  PAPER–II: Quantitative Ability (ENGLISH MEDIUM)
  
  Total Marks: 75 MARKS                  Duration: 45  Minutes
  
  1.   Number system – different types of numbers, tests of divisibility, unit 
  digit in
  product, remainders
  
  2.   Square, square root and cube
  
  3.   Prime numbers, factorization and HCF & LCM
  
  4.   Decimal fraction
  
  5.   Ratio, proportion and variation
  
  6.   Rule of three & chain rule
  
  7.   Partnership
  
  8.   Percentage – problems involving product of variables
  
  9.   Introduction to algebra – BODMAS, simplification of weird symbols
  
  10.  Linear equations – in one and two variables
  
  11.  Problems on ages
  
  12.  Average of mean, median, mode – including weighted mean
  
  13.  Introduction to Cartesian co – ordinates – distance between points, 
  section
  formula, area in simple cases
  
  14.  Power and exponent – formulae involving squares and cubes of binomial
  expressions, factorisation, reciprocals in binomial expressions, surds,
  rationalization of surds, comparison of surds
  
  15.  Profit and loss – margin of profit, successive discounts, gains from 
  using false
  weights and measures
  
  16.  Mixture and Alligation – compound mixture, repeated adulteration
  
  17.  Simple and compound interest – effective interest rate, equated 
  instalments
  
  18.  Time and work – work and wages, pipes and cistern
  
  19.  Time and distance – relatives speed, problems on trains, boats and 
  streams
  
  20.  Set theory - counting principle
  
  21.  Counting, permutation & combination – permutation with repetition, basic
  formulae of permutation and combination
  
  22.  Probability theory – complementary events, independent events, addition
  principle, geometric probability
  
  23.  Inequalities – application to finding minimum and maximum value of sum 
  and
  product of up to three variables
  
  24.  Quadratic equation – properties of roots, factorization method to solve 
  equations
  
  25.  Sequences and progressions – arithmetic progression, sums of n terms of 
  an AP
  in general, geometrical progression, sum of n term of a GP , sum of infinite GP 
  ,
  sum of mixed AP and GP
  
  
  26.  Lines, angels and common geometrical figures – properties of transverse 
  of
  parallel lines, properties of related to measure of sides of a triangles, 
  Pythagoras
  theorem, quadrilateral, rectangle, parallelogram, and rhombus
  
  27.  Circles
  
  28.  Area and perimeter – of rectangles, triangles, circles etc.
  
  29.  Volume and surface area – of cuboids, cubes, cylinder, cone, and sphere
  
  30.  Quantitative comparison – algebraic and geometrical included
  
  31.  Calendar
  
  32.  Clocks
  
  33.  Races
  
  34.  Number series – including application in matrix and simple geometric 
  forms
  
  35.  Speed – math for data interpretation
  
  36.  Data interpretation – tables, pie charts, bar charts, line chart etc.
  
  37.  Data sufficiency
  
  
  SUBJECT CODE: 03 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  
  PAPER – III: સામાƛય અƟયાસ (GUJARATI MEDIUM)
  
  કëાઃ ƨનાતક                     Ȣુલ Ȥણ-ર૦૦
  
  ̆ĕપ́નો ̆કારઃ હȱલëી              સમયઃ ૧૨૦ િમિનટ
  
  ૧.     Ȥજરાતની ȹગોળઃભૌગો‡લક, આિથક, સામા‰જક અને ઔČો‡ગક.
  
  ૨.     નીચેની બાબતોમાં સરકારŽ નીિત, કƣયાણ યોજનાઓ તથા આ બાબતોમાં સમƨયાઓ અને 
  ̆ĕો.
  
  (ક)    બાળ િવકાસ  (ખ)મˆહલા િવકાસ (ગ) Ȼવકોનો િવકાસ (ઘ) આˆદવાસી િવકાસ (ચ) 
  સામા‰જક
  
  ̃ŒƧટએ વ‡ચત વગҴનો િવકાસ (છ)િવકલાગોȵું કƣયાણ (જ) વયોɂƚધ લોકોȵું કƣયાણ (ઝ)કામદાર
  કƣયાણ
  
  ૩.     Ȥજરાતમાં િશëણ ƥયવƨથા–રાԌય નીિત,સમાજના નબળા વગҴના અને મˆહલાઓના 
   િશëણ
  
  િવષયક ̆ĕો, િશëણȵું ખાનગીકરણ-િશëણના ëે́માં ̆વેશ, ȤણવĂા, દરƏજો તેમજ સામા‰જક
  
  ƛયાય સબધી Ⱥદાઓ, ઉƍચ િશëણની સƨથાઓ, ઉƍચ િશëણ સામેના પડકારો, સવિશëા½   અ‡ભયાન,
  
  મƚયાĚ ભોજન યોજનાની ȹિમકા અને મહƗવ.
  ૪.    માનવ સશાધન-િવકાસઃ
  
  ૪.૧  ભારતનો માનવ સશાધન િવકાસઃ ભારતની લોક વƨતીની વત½માન પˆરŠƨથિત, સƉયાƗમક 
  ƨવĮપ
  
  (પˆરમાણ અને ɂ‹ƚધ, ‡લ„ગ, Әમર, શહરŽ અને ˴ામીણ) અને ȤણાƗમક ƨવĮપ (િશëણ અને આરોƊય
  
  િવષયક કાળĥ) વƨતી િવષયક નીિત અને ર૦પ૦ Ʌધીની ધારણા,  આȴિનક સમાજમાં માનવ
  સસાધન આયોજનȵું મહƗવ અને આવƦયકતા,  માનવ સશાધન-િવકાસના આયોજનમાં સમાિવƧટ
  
  Ӕગȹત ઘટકો અને પˆરબળો, ભારતમાં બેકારŽȵું ƨવĮપ,  ̆કારો અને સમƨયા,  ભારતમાં 
  રોજગાર
  
  માટ°ȵું વલણ,  િવ‡ભđ િવભાગોમાં Ȣુશળ કામદારોનો માગણી-દર,  માનવ બળના િવકાસ 
  માટ°
  કાય½રત સરકારŽ અને ‡બનસરકારŽ સƨથાઓ. સરકારની રોજગાર નીિત, બેરોજગારŽ અને અƣપ
  રોજગારŽ ઓછŽ કરવાની ȩુદŽ ȩુદŽ યોજનાઓ.
  
  
  ૪.ર  િશëણઃ  માનવ સશાધન િવકાસ અને સામા‰જક પˆરવત½નના સાધન તરŽક° િશëણનો િવચાર,
  
  ભારતની (ȶવ½ ̆ાથિમકથી ઉƍચ િશëણ) િશëણ ̆ણાલી (િશëણȵું સાવ½́ીકŽકરણ, િશëણȵુ
  
  ƥયવસાયીકરણ,  ȤણવĂામાં Ʌધારો, ˾ોપઆઉટȵું ̆માણ વગેર°)  સમƨયાઓ અને ̆ĕો,  કƛયાઓ
  માટ° િશëણ, સામા‰જક અને આિથક ગરŽબ વગ½, અપગો, લȥમિતઓ, ̆ખરતા શોધ વગેર°,
  સરકારની શૈë‡ણક નીિત, યોજનાઓ અને કાય½˲મો,  અનૌપચાˆરક િશëણ અને ̆ૌઢ િશëણના
  
  ̆સારȵું િનયમન અને િનય́ણ કરનારŽ સરકારŽ અને સામા‰જક ƨવયસેવી સƨથાઓ વગેર°,
  
  વૈિĖકરણ અને ખાનગીકરણની ભારતીય િશëણ પર અસરો,  રાƧ˼Žય ìાન આયોગ,  રાƧ˼Žય
  ઉƍચિશëણ અને સશોધન આયોગ, આઇ.આઇ.ટŽ., આઇ.આઇ.એમ., એન.આઇ.ટŽ.
  
  ૪.૩  ƥયવસાિયક િશëણઃ  માનવ સશાધન િવકાસનાસાધન તરŽક° ƥયવસાિયક/ટ°કિનકલ 
  િશëણનો
  
  િવચાર, ભારતની વત½માન Šƨથિત, િશëણ ̆ણાલી અને તાલીમ,  સરકારŽ નીિત, યોજનાઓ અન
  કાય½˲મો-સમƨયાઓ, ̆ĕો અને તેના િનરાકરણના ̆યƗનો. ƥયવસાિયક અને ટ°કિનકલ િશëણનો
  
  ̆સાર, િવિનયમન કરનારŽ અને અધીƨવીȢૃિત આપનારŽ સƨથાઓ.
  
  ૪.૪  આરોƊયઃ માનવ સશાધન િવકાસના આવƦયક અને ȺƉય ઘટક તરŽક° આરોƊયનો િવચાર, ĥવન
  ધોરણ િવષયક ӕકડાઓ, િવĖ આરોƊય સƨથા – ઉĆેશ , રચના, કાયҴ અને તેના કાય½˲મો, સરકારની
  
  આરોƊય િવષયક નીિત, યોજનાઓ અને કાય½˲મો, ભારતમાં આરોƊયની કાળĥ લેનાȿુ ત́, આરોƊય
  
  સાથે સબિધત સમƨયાઓ અને તેના િનરાકરણ માટ°ના ̆યƗનો, જનની-બાળ Ʌરëા યોજના, રાƧ˼Žય
  
  
  ˴ામીણ આરોƊય અ‡ભયાન.
  પ.    ભારતȵું બધારણઃ (૧) આȺખ
  
  (ર) Ⱥળȹત
  
  હïો અને ફરજો (૩) રાԌયનીિતના માગ½દશ½ક િસƚધાતો
  
  
  (૪) ƛયાયત́
  
  (પ) ક°ƛ̃ અને રાજય સબ
  
  ધો (૬) વૈČાિનક સĂાઓȵું િવભાજન (૭) રાԌયપાલની
  
  
  િનમȰક
  
  અને સĂાઓ (૮) સઘ
  
  યાદŽ, રાԌય યાદŽ અને સમવત˜ યાદŽ (૯) સિવધાિનક સિમિતઓ
  
  (૧૦) સઘ – રાƧ˼પિત અને ઉપ રાƧ˼પિત, મ́ી મડળ, ભારતના એટન˜ જનરલ, સરકારŽ કામકાજȵુ
  
  સચાલન (૧૧) ȧટણીઓ.
  
  
  ૬.     Ȣુદરતી આપિĂ ƥયવƨથાપનઃ Ȣુદરતી આપિĂની ƥયાƉયા, ƨવĮપ, આપિĂના ̆કાર અને 
  વગ˜કરણ.
  
  Ȣુદરતી ȺƦક°લીઓઃ કારણȹત ઘટકો તેમજ તે સૌƠય કરનારŽ ઉપાય યોજના. ȶરૂ , ȹકૂ ંપ, 
  ƗɅનામી,
  
  ભેખડો ધસી પડવી વગેર°, આપિĂઓ હળવી બનાવવાની ઉપાય યોજના ઉપર અસર કરનારા ઘટકો.
  ૭.    િવકાસ અને પયા½વરણીય સમƨયાઓ અને ઉપાયો.
  
  (૧) પયા½વરણ Ʌરëા, પયા½વરણ Ʌરëા ધારો, એર (િ̆વેƛસન એƛડ કં˼ોલ ઓફ પોƣȻશન) એકટ,
  
  વોટર (િ̆વેƛસન એƛડ કં˼ોલ ઓફ પોƣȻશન) એકટ, વોટર પોƣȻશન, જગલ સરëણ એકટની
  સામાƛય જોગવાઈઓ.
  
  (ર) પˆરŠƨથિતક ત́ (ઇકો િસƨટમ) અને ȑવ િવિવધતા (બાયો ડાયવ½સીટŽ-ઇકો સીƨટમ)ની 
  ƥયાƉયા,
  
  પˆરŠƨથિત િવìાન (ઇકોલોĥ) નો પાયાનો કƛસેƜટ, પˆરŠƨથિત ત́માં પોષણ કડŽ.
  
  (૩) પયા½વરણીય ̆ȳૂષણઃ હવા, પાણી, જમીન, દˆરયાઇ, અવાજ, ƛȻ‹ƈલયર તથા થમ½લ ̆ȳૂષણ
  થવાના કારણો, અસરો અને િનવારવાના ઉપાયો, ગદા પાણીના િનકાલની ƥયવƨથા.
  
  (૪) ઇƛફમ±શન ટ°કનોલોĥ-પયા½વરણ અને માનવીય ƨવાƨƘયમાં ફાળો.
  
  (પ) વૈિĖક પયા½વરણ Ȑવા ક° ƈલાઇમેટ ચેઇƛજ, એિસડનો વરસાદ, Ɗલોબલ વોિમšગ, વોટર શેડ
  મેનેજમેƛટ, પડતર જમીનȵું ઉપĤઉ જમીનમાં નવસƨકરણ.
  
  ૮.     રાƧ˼Žય અને ӕતરરાƧ˼Žય મહƗવની ઘટનાઓ.
  
  ૯.     રમતો અને ખેલȢૂદઃ દ°શ, ખેલાડŽ, રમતોના િનયમો, આયોજન, એવોડ½, ӕતરરાƧ˼Žય 
  રમતોƗસવ ક°
  
  િવિવધ Ȭુના½મેƛટ/ƨપધા½ઓ, રમતના ર°કડ½, તાȐતરના પˆરણામો તેમજ આ Ⱥદાઓ સદભ± Ȥજરાતની
  
  Šƨથિત.
  
  ૧૦.   ભારતની ƨવાતǯય ̆ા‹Ɯત ȶવ± અને એ પછŽ બનેલા મહƗવના બનાવો.
  
  ૧૧.    સામાƛય િવìાનઃ રોજ-બરોજના િવìાનના અવલોકનો અને અȵભવો ક° Ȑમાં 
  િવìાનની કોઇ
  શાખાનો િવિશƧટ અƟયાસ કયҴ નથી તેવી ƥયˆકત પાસેથી અપેëા રાખી શકાય તેવી બાબતો.
  
  ૧૨.    રોજ-બરોજના બનાવો.
  
  
  SUBJECT CODE: 03 (Preliminary Examination/ િ̆‡લિમનરŽ પરŽëા)
  
  PAPER – III: GENERAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM)
  
  Standard - Degree level                             
       Total marks – 200
  
  Nature of Paper Objective Type                         
   Duration – 120 minutes
  
  1. Geography of Gujarat : Geographical, Economic, Social and Industrial
  
  2. The Government  policies , welfare schemes and the problems and issues
  related to the following matters :
  
  (A)   Child Development
  
  (B)   Women Development
  
  (C)   Youth Development
  
  (D)   Tribal Development
  
  (E)   Development for Socially Deprived Classes
  
  (F)   Welfare for disabled persons
  
  (G)   Welfare for aged persons
  
  (H)   Labour welfare
  
  3. Education system in Gujarat:
  
  State policy, Educational problems of Weaker Section of the Society 
  and
  Women, Privatization of Education – issue of access to education, merit, quality
  and Social Justice. The institutions of Higher Education, the challenges of 
  Higher
  Education, Serva Siksha Abhiyan, the role and importance of the Mid-Day Meal
  Scheme.
  
  4. Human Resource Development:
  
  4.1   Human Resource Development in India – present status of population in
  India - quantitative aspect (size and growth – Sex, Age, Urban and 
  Rural) and
  qualitative aspects (Education and Healthcare). Population policy and projection
  up to 2050. Importance and need of Human resource planning in modern society.
  Components and factors involved in planning of Human resources. Nature, types
  and problems of unemployment in India, Trends of Employment in India,
  Demand  estimate  of  skilled  manpower  in  different  Sectors  and  
  Areas.
  Governmental and Voluntary institution engaged in development of manpower.
  Govt.  employment  policy,  various  schemes  to  reduce  unemployment  
  and
  underemployment.
  
  
  4.2   Education: Education as a tool of HR development and social change. 
  Education
  (Pre-primary  to  Higher  Education)  systems  in  India.  Problems  
  and  issues
  (universalization  of  education,  vocationalisation  of  education, 
   Quality
  improvement, Dropout rate etc.) Education for girls, Socially and Economically
  underprivileged classes, disabled, Minorities, Talent Search etc. Govt. 
  policies,
  Schemes  and programs for Education. Govt. and Voluntary Agencies involved in
  promoting,  regulating  and  monitoring  Formal,  Non  –  Formal  and  
  Adult
  education,  e-learning.  Impact  of  globalization  and  privatization  
  on  Indian
  education. National Knowledge Commission, National  Commission for Higher
  Education and Research, IITs, IIMs, NITs.
  
  4.3   Vocational Education: As a tool of HR development. Vocational / 
  Technical
  Education - Present status, systems and training in India. Govt. policies, 
  schemes
  and programmes – Problems, issues and efforts to overcome them. Institutes
  involved in promoting, regulating, accrediting vocational and Technical
  Education.
  
  5   The Constitution of India
  
  (1)   Preamble
  
  (2)   Fundamental Rights and Duties
  
  (3)   Directive Principles of State Policy
  
  (4)   Judiciary Systems
  
  (5)   Central - State Relations.
  
  (6)   Distribution of Legislative Powers
  
  (7)   The appointment and power of the Governor
  
  (8)   Union list, State list and concurrent list
  
  (9)   Constitutional Committees
  
  (10)  Union – President, Vice President, Council of Ministers , Attorney 
  General
  of India, Management of Government functions
  
  (11)  Elections
  
  6  Disaster Management :
  
  Definition, nature, types and Classification of disasters, Natural Hazards: 
  Casuative
  factors and mitigation measures – floods, earthquakes, tsunami, landslides etc. 
  Factors
  affecting mitigation measures.
  
  
  7  Development and Environmental issues and mitigation measures :
  
  (1)   General provisions of –
  
  (A)  Conservation of Environment, Environment Protection Act, Air
  (prevention and control of pollution) Act, Water (prevention and control
  of pollution) Act, Water Pollution, Forest Conservation Act.
  
  (2)   Definition of Eco- System and biodiversity - Ecology, the basic 
  Concept of
  Ecology, Food chains in eco system
  
  (3)   Environment Pollution – causes, effects and mitigation measures of – 
  Air
  Pollution, Water Pollution, Soil Pollution, Marine Pollution, Noise Pollution,
  Thermal Pollution and Nuclear Pollution. The disposal of dirty water.
  
  (4)   Role of Information Technology in Environment and human health.
  
  (5)   Global environment- Such as climate change, acid rain, Global Warming,
  Watershed Management. Rejuvenate of waste land to fertile land.
  
  8    Important – National and International events.
  
  9    Sports and Games: Country, player, the rules of games. Planning, 
  Awards,
  International Sports Festivals or different tournament / competitions. Record /
  Achievement of games, Recent Results and the position of Gujarat in this
  regards.
  
  10    The important events before and after the independence of India.
  
  11   General science - day to day experience and observation of science for 
  which a
  person has not studied any specific study of any branch of science.
  
  12   Current events.
  

  GET IN TOUCH